KST X08 V3 HV Servo - Qty DealKST X08 V3 HV Servo - Qty Deal  Ref: KST0001A
KST X08 V3/V5 HV Servo -

Dimensions: 23.5 x 8 x 16.8mm
Weight: 8g
Ball Bearing: 2BB
Operating Voltage: 3.8v (1S) - 8.4v
Torque: 1.4Kg @ 3.4v, 2.8Kg @8.4v
Speed: 0.18s/60 deg @ 3.8v, 0.09s/60 deg @ 8.4v